Privacy

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MONTEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MONTEN, Richterpad 8, 5554 BJ  VALKENSWAARD is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17100143.

ALGEMEEN
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MONTEN verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

VERWERKING VAN GEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT
U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een enquête, een registratie, via het contactformulier of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen. Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken: Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u; Ter incasso van openstaande vorderingen; Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag; Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen; In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.

VERWERKING VAN GEGEVENS VAN UW BROWSER EN OVER UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

COOKIES
Wij maken gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Dit maakt het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen als u ons op een later tijdstip weer bezoekt. Op deze wijze kunnen wij onze diensten en website meer persoonlijk op u toesnijden. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website.

GOOGLE ANALYTICS
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MONTEN kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MONTEN te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

NIEUWSBRIEVEN
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mail nieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Aan dit abonnement zijn geen kosten verbonden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

INTERVIEWS EN CITATEN
Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

 

Afspraak maken

Neem eenvoudig contact met ons op.

Maak afspraak

Heeft u vragen?

Stel uw vraag en wij nemen contact met u op!

Stel uw vraag